पंचांग 10 सितम्बर 2021

पंचांग 10 सितम्बर 2021

पंचांग 10 सितम्बर 2021

पंचांग 10 सितम्बर 2021

सुविचार

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमौषधसङ्गमौ।
दानमानावमानाश्च नव गोप्या मनीषिभिः।।

भावार्थ
बुद्धिमान व्यक्ति इन नौ बातों को केवल अपने तक ही गुप्त रखता है: आयु, धन, घरेलू समस्याएं, पवित्र मंत्र, औषधियां, निजी जीवन, दान, स्तुति और अपमान।

आप सभी का दिन मंगलमय हो।।

Print Friendly, PDF & Email
Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *