पंचांग 15 अप्रैल 2021

पंचांग 15 अप्रैल 2021

पंचांग 15 अप्रैल 2021

पंचांग 15 अप्रैल 2021

सुविचार
किं नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति ?
किं नु हित्वार्थवान् भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्?
मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा ने शोचति।
कामं हित्वार्थवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत्।।

भावार्थ
यक्ष – युधिष्ठिर संवाद
यक्ष – मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है? मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है? मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है? मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है?

युधिष्ठिर – मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य इच्छा (कामना) को छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है।

।।आप सभी का दिन मंगलमय हो।।

Print Friendly, PDF & Email
Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *