पंचांग 1 नवम्बर 2020

पंचांग 1 नवम्बर 2020

पंचांग 1 नवम्बर 2020 सुविचार सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं। निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं, निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः॥ भावार्थ  सत्संग…