पंचांग 14 दिसम्बर 2020

पंचांग 14 दिसम्बर 2020

पंचांग 14 दिसम्बर 2020 सुविचार कुलस्यार्थे त्यजेदेकम् ग्राम्स्यार्थे कुलंज्येत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्॥ भावार्थ…