पंचांग 3 जुलाई 2021

पंचांग 3 जुलाई 2021

पंचांग 3 जुलाई 2021 सुविचार अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते।  
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।। भावार्थ श्रीकृष्ण कहते हैं…