पंचांग 31 अगस्त 2021

पंचांग 31 अगस्त 2021

पंचांग 31 अगस्त 2021

सुविचार

विद्याभ्यास स्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः।              अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्॥

भावार्थ
विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय-संयम, अहिंसा और गुरुसेवा – ये परम् कल्याणकारक हैं।

।।आप सभी का दिन मंगलमय हो।।

Print Friendly, PDF & Email
Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *